English
Ελληνικά

....ABOUT..ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ........We are human beings, like you..Είμαστε άνθρωποι, όπως εσείς....

....We are and look different, in physical and digital terms, yet we function as organs that make up a fully functional body..Είμαστε και μοιάζουμε διαφορετικοί, φυσικά και ψηφιακά, ωστόσο λειτουργούμε ως όργανα που αποτελούν ένα πλήρως λειτουργικό σώμα....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....About..Ταυτότητα....

....Binary is a non-profit organisation, aiming to bridge the culture of the physical and digital world, tackling the digital divide, the on/off switches, establishing the anthropocentric principles and values to the digital era. ..Το Binary είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει να γεφυρώσει την κουλτούρα του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, αντιμετωπίζοντας το ψηφιακό χάσμα και τους διακόπτες on/off, καθιερώνοντας τις ανθρωποκεντρικές αρχές και αξίες στην ψηφιακή εποχή. ....

....Digital technology has transformed the way we live, communicate, think, express and opened up limitless new ways to connect, share and learn across the world, but for all the benefits, technological developments have created new threats to our human rights. We stand to raise awareness of these threats and challenge them through public campaigns, media commentary, legal actions, policy interventions and tech projects. ..Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε, εκφραζόμαστε και έχει ανοίξει απεριόριστους νέους τρόπους σύνδεσης, κοινής χρήσης και μάθησης σε όλο τον κόσμο, αλλά παρ' όλα τα οφέλη, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέες απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε γι' αυτές τις απειλές και να τις αμφισβητήσουμε μέσω δημόσιων εκστρατειών, σχολίων μέσων ενημέρωσης, νομικών ενεργειών, παρεμβάσεων πολιτικής και τεχνολογικών έργων. ....

....Digital rights are human rights, in the digital age. The rights to online privacy, the protection of personal data, access to information and freedom of expression, are really extensions of the equal and inalienable rights laid out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the International Bill of rights. ..Ψηφιακά δικαιώματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ψηφιακή εποχή. H ιδιωτικότητα, το απόρρητο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και η ελευθερία της έκφρασης online, είναι πραγματικά προεκτάσεις των δικαιωμάτων που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων. ....

....Vision .. Όραμα ....

....Our vision is for a digital world where all humanity can thrive, and where diversity and creativity flourishes. .. Το όραμά μας είναι για έναν ψηφιακό κόσμο όπου όλη η ανθρωπότητα μπορεί να ευδοκιμήσει και η βάση όπου η διαφορετικότητα και η δημιουργικότητα ανθίζουν. ....

....In order to ensure this, our digital world must be underpinned by equality, freedom and established human rights principles. Its evolution and future must be guided and driven by the interests of all people and the environments we live in. ..Ο τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό, ο ψηφιακός μας κόσμος πρέπει να στηρίζεται στην ισότητα, την ελευθερία και τις καθιερωμένες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εξέλιξη και το μέλλον του πρέπει να καθοδηγούνται και να οδηγούνται από τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. ....

....The Binary exists to defend and promote this vision – to ensure fairness, freedoms and fundamental rights for all people who engage in the digital world. ..Το Binary υπάρχει για να υπερασπιστεί και να προωθήσει αυτό το όραμα – να διασφαλίσει δικαιοσύνη, ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο. ....

....People..Άνθρωποι....

....We are a special, dedicated group of professionals who work hard in the fight for digital rights. We all come from a range of fields incl. politics, technology, academia, law and media, lending all expertise to our advocacy, campaigns and research. ..Είμαστε μια ειδική, αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται σκληρά στον αγώνα για τα ψηφιακά δικαιώματα. Όλες και όλοι προερχόμαστε από μια σειρά πεδίων συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της τεχνολογίας, του ακαδημαϊκού χώρου, της νομικής και των μέσων ενημέρωσης, προσφέροντας όλη την τεχνογνωσία στην υπεράσπιση, τις εκστρατείες και την έρευνά μας. ....

....Team..Ομάδα....


....WANT YOU..ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ....
....THANK YOU..ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....
....Do you love what we do?.. Αγαπάς αυτό που κάνουμε;....

....As a non profit, we rely greatly on volunteers to undertake our research, public engagement and campaigning work. We encourage people with relevant interests and skills to jump in and become a closer part of our team. ..Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές για να αναλάβουμε το ερευνητικό μας έργο, τη δημόσια συμμετοχή και τις εκστρατείες μας. Ενθαρρύνουμε άτομα με ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικές με τα ψηφιακά δικαιώματα να μπουν και να γίνουν πιο στενό μέρος της ομάδας μας. ....

....Will we love you back as much?.. Αναρωτιέσαι αν αγαπάμε αυτό που είσαι;....

....As a volunteer, you won’t be making coffee or paperwork. Instead we like to work with individuals to give them ownership over a piece of our work. This might mean you take over responsibility of running our social media channels, or produce a research or policy paper, or develop key resources for one of our campaigns. Volunteers are treated as full members of the team, and play a meaningful role in our day to day work. ..Ως εθελοντής, δεν θα φτιάχνετε καφέ ή θα κάνετε γραφειοκρατική εργασία. Αντίθετα, μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με άτομα για να τους δώσουμε την κυριότητα σε ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη της διαχείρισης των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή την παραγωγή μιας έρευνας ή πολιτικής πολιτικής ή την ανάπτυξη βασικών πόρων για μία από τις καμπάνιες μας. Οι εθελοντές αντιμετωπίζονται ως πλήρη μέλη της ομάδας και παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας εργασία. ....

....Please take a look at our current work as displayed on our website to get a sense of our current work before applying. We are interested in hearing from individuals with diverse academic, cultural and professional backgrounds. ..Αναφερθείτε στην σελίδα με το έργο όπως εμφανίζεται στον ιστότοπό μας για να κατανοήσετε την τρέχουσα εργασία μας πριν υποβάλετε αίτηση. Μας ενδιαφέρει να ακούμε άτομα με διαφορετικά ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και επαγγελματικά υπόβαθρα. ....

....Before you leave, we want to share with you the need to raise awareness around digital rights and privacy. How likely is it that this content you just saw in front of you was published by other companies, organisations and pages? ..Πριν αποχωρήσεις, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου την ανάγκη να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Πόσο πιθανό είναι αυτό το περιεχόμενο που μόλις αντίκρισες μπροστά σου να είχε δημοσιοποιηθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και σελίδες; ....

....The messages we transmit are the building blocks of Democracy. The necessary work that accompanies them, however, is neither easy, nor cheap, nor profitable. Our organisation is a non-profit organisation with the mission of informing, raising awareness and protecting human rights, and we rely on citizens to have a strong, meaningful and above all larger presence. ..Τα μηνύματα που μεταδίδουμε, είναι δομικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η απαραίτητη εργασία που τα συνοδεύει όμως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή, ούτε με όφελος το κέρδος. Ο οργανισμός μας είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε ισχυρή, ουσιαστική και κυρίως μεγαλύτερη παρουσία. ....

....We wonder with you: how can the world evolve without the defence of Democracy and human rights? ..Αναρωτιόμαστε μαζί σου: πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος χωρίς την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; ....

....Who will hold leaders and institutions accountable for the principles and values they proclaim to have? How many covert rights violations, law violations, and dystopian technologies would have remained hidden if our positions were not in the field? ..Ποιος θα υποχρεώσει ηγέτες και θεσμούς να λογοδοτήσουν για τις αρχές και τις αξίες που διακηρύσσουν ότι έχουν; Πόσες συγκαλυμμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας και δυστοπικές τεχνολογίες θα είχαν παραμείνει κρυφές αν οι θέσεις μας δεν ήταν στο πεδίο; ....

....AWAIT YOU..ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ....

....We have all our work and projects available for you..Έχουμε όλα μας τα έργα και τη δουλειά μας διαθέσιμα για 'σένα....

....You are welcome to browse our site αnd our social channels to be informed of our work, guides, applications, videos, articles and audio content. The Binary  produces and distributes content in a wide range of forms including feature films, short-form video, podcasts, interactive media and long-form articles, investigations, for its own digital properties and with partners. ..Είστε ευπρόσδεκτοι να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθείτε για τις εργασίες, τους οδηγούς, τις εφαρμογές, τα βίντεο, τα άρθρα και το ηχητικό περιεχόμενο μας. Το Binary παράγει και διανέμει περιεχόμενο σε ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως φιλμ, βίντεο μικρού μήκους, podcast, διαδραστικά μέσα και άρθρα μεγάλης μορφής, έρευνες, για τις δικές του ψηφιακές πλατοφόρμες αλλά και με συνεργάτες. ....

....NEED YOU, HONESTLY ..ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ....

....Participation in the project is easy and simple. Support our work as a member with a small contribution of even €1. This vital support keeps us structurally independent, free from shareholders or oligarch funders and means we can keep our work and quality reporting open and available to all. ..Η συμμετοχή στο εγχείρημα είναι εύκολη κι απλή. Υποστήριξε το έργο μας ως μέλος με μια μικρή συμμετοχή ακόμη και €1. Αυτή η ζωτική υποστήριξη μάς κρατά δομικά ανεξάρτητους, απαλλαγμένους από μετόχους ή ολιγάρχες χρηματοδότες κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το έργο και τις ποιοτικές αναφορές μας ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. ....

....We believe in truth, information and Democracy. We understand that not everyone can afford to pay for this work, but if you are, we need you. ..Πιστεύουμε στην αλήθεια, την ενημέρωση και τη Δημοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν γι' αυτό το έργο, αλλά αν εσύ είσαι, σε χρειαζόμαστε. ....