English
Ελληνικά

....MEMBERSHIP..ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ........Support our work..Στήριξε το έργο μας....

....Select any of the options below to join us and play a vital role in our common future..Επίλεξε όσες από τις παρακάτω επιλογές μπορείς, γίνε μέλος μας και πάρε έναν ρόλο ζωτικής σημασίας στο κοινό μας μέλλον ....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....Contribution..Συνεισφορά....

....One-time donation.. Άμεση δωρεά....

....Supporting us with a donation, of any amount, means you are helping to safeguard our digital rights act and long-term sustainability. ..Η υποστήριξη με μια δωρεά, οποιουδήποτε ύψους, σημαίνει ότι συμβάλλετε στη διαφύλαξη των ενεργειών μας για τα ψηφιακά δικαιώματα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μας.....

....Annual membership.. Ετήσια συνδρομή....

....Your support, even from €1 per month, keeps our organisation strong and independent. Our membership program enables you to invest in courageous, quality reporting, analysis and projects that you can trust. ..Η στήριξή σας, ακόμη και €1 ανά μήνα, διατηρεί τον οργανισμό μας ισχυρό και ανεξάρτητο. Το συνδρομητικό πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσετε σε θαρραλέες, ποιοτικές αναφορές, αναλύσεις και έργα που μπορείτε να εμπιστευτείτε.....

€ 12€ 60€ 240
VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, APPLE PAY, GOOGLE PAY
....POWERED BY STRIPE..ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ STRIPE....

....Volunteering..Εθελοντισμός....

....Time is even more valuable to us..Ο χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος για εμάς....

....As a non-profit organisation, we rely greatly on volunteers to undertake our research, public engagement and campaigning work. We encourage people with relevant interests and skills to jump in and work closer with us. ..Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές για να εκπληρώσουμε το ερευνητικό μας έργο, τη δημόσια συμμετοχή και τις εκστρατείες μας. Ενθαρρύνουμε άτομα με ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικές με τα ψηφιακά δικαιώματα να γίνουν πιο στενό μέρος της ομάδας μας. ....

....As a volunteer, you won’t be making coffee or dealing with paperwork. Instead we encourage volunteers to take ownership over a piece of our work. This may mean that you take over responsibility of running our social media accounts, conduct research, help drafting a policy paper, or develop key resources for one of our campaigns. Volunteers are treated as full members of the team, abide by our code of conduct and play a meaningful role in our day to day work. ..Ως εθελοντής, δεν θα φτιάχνετε καφέ ή θα ασχολείστε με τα γραφειοκρατία. Αντίθετα, ενθαρρύνουμε τους εθελοντές να αναλάβουν την κυριότητα ενός μέρους των έργων μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη της διαχείρισης των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διεξαγωγή έρευνας, τη βοήθεια στη σύνταξη ενός εγγράφου πολιτικής ή την ανάπτυξη βασικών πόρων για μία από τις καμπάνιες μας. Οι εθελοντές αντιμετωπίζονται ως πλήρη μέλη της ομάδας, τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας μας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας εργασία. ....

....What we’re looking for in volunteers..Αυτό που κοιτάζουμε στους εθελοντές μας....

....Volunteers will assist the members of the core team, who are based in several locations across the European Union. We may be able to provide you with physical office space or you may work independently and remotely. Depending on your personal, academic and/or professional commitments, we are flexible to discuss how much time you are willing and able to devote assisting on a specific project (max 16 hours per week), campaign etc. ..Οι εθελοντές θα βοηθήσουν τα μέλη της βασικής ομάδας, τα οποία εδρεύουν σε διάφορες τοποθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε φυσικό χώρο γραφείου ή μπορείτε να εργαστείτε ανεξάρτητα και εξ αποστάσεως. Ανάλογα με τις προσωπικές, ακαδημαϊκές ή/και επαγγελματικές σας δεσμεύσεις, είμαστε ευέλικτοι να συζητήσουμε πόσο χρόνο είστε διατεθειμένοι και ικανοί να αφιερώσετε (με μέγιστο χρόνο 16 ώρες ανά εβδομάδα) βοήθεια σε ένα συγκεκριμένο έργο, καμπάνια κ.λπ. ....

....Please take a look at our projects as displayed on our website to get a sense of our current work before getting in touch. We are interested in hearing from individuals with diverse academic, cultural and professional backgrounds and experience. ..Αναφερθείτε στην τρέχουσα εργασία μας όπως εμφανίζεται στον ιστότοπό μας για να κατανοήσετε τα έργα μας πριν έρθετε σε επαφή. Μας ενδιαφέρει να έχουμε άτομα με διαφορετικά ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και επαγγελματικά υπόβαθρα και εμπειρία. ........WANT YOU..ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ....
....THANK YOU..ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....
....Do you love what we do?.. Αγαπάς αυτό που κάνουμε;....

....As a non profit, we rely greatly on volunteers to undertake our research, public engagement and campaigning work. We encourage people with relevant interests and skills to jump in and become a closer part of our team. ..Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές για να αναλάβουμε το ερευνητικό μας έργο, τη δημόσια συμμετοχή και τις εκστρατείες μας. Ενθαρρύνουμε άτομα με ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικές με τα ψηφιακά δικαιώματα να μπουν και να γίνουν πιο στενό μέρος της ομάδας μας. ....

....Will we love you back as much?.. Αναρωτιέσαι αν αγαπάμε αυτό που είσαι;....

....As a volunteer, you won’t be making coffee or paperwork. Instead we like to work with individuals to give them ownership over a piece of our work. This might mean you take over responsibility of running our social media channels, or produce a research or policy paper, or develop key resources for one of our campaigns. Volunteers are treated as full members of the team, and play a meaningful role in our day to day work. ..Ως εθελοντής, δεν θα φτιάχνετε καφέ ή θα κάνετε γραφειοκρατική εργασία. Αντίθετα, μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με άτομα για να τους δώσουμε την κυριότητα σε ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη της διαχείρισης των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή την παραγωγή μιας έρευνας ή πολιτικής πολιτικής ή την ανάπτυξη βασικών πόρων για μία από τις καμπάνιες μας. Οι εθελοντές αντιμετωπίζονται ως πλήρη μέλη της ομάδας και παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας εργασία. ....

....Please take a look at our current work as displayed on our website to get a sense of our current work before applying. We are interested in hearing from individuals with diverse academic, cultural and professional backgrounds. ..Αναφερθείτε στην σελίδα με το έργο όπως εμφανίζεται στον ιστότοπό μας για να κατανοήσετε την τρέχουσα εργασία μας πριν υποβάλετε αίτηση. Μας ενδιαφέρει να ακούμε άτομα με διαφορετικά ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και επαγγελματικά υπόβαθρα. ....

....Before you leave, we want to share with you the need to raise awareness around digital rights and privacy. How likely is it that this content you just saw in front of you was published by other companies, organisations and pages? ..Πριν αποχωρήσεις, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου την ανάγκη να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Πόσο πιθανό είναι αυτό το περιεχόμενο που μόλις αντίκρισες μπροστά σου να είχε δημοσιοποιηθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και σελίδες; ....

....The messages we transmit are the building blocks of Democracy. The necessary work that accompanies them, however, is neither easy, nor cheap, nor profitable. Our organisation is a non-profit organisation with the mission of informing, raising awareness and protecting human rights, and we rely on citizens to have a strong, meaningful and above all larger presence. ..Τα μηνύματα που μεταδίδουμε, είναι δομικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η απαραίτητη εργασία που τα συνοδεύει όμως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή, ούτε με όφελος το κέρδος. Ο οργανισμός μας είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε ισχυρή, ουσιαστική και κυρίως μεγαλύτερη παρουσία. ....

....We wonder with you: how can the world evolve without the defence of Democracy and human rights? ..Αναρωτιόμαστε μαζί σου: πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος χωρίς την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; ....

....Who will hold leaders and institutions accountable for the principles and values they proclaim to have? How many covert rights violations, law violations, and dystopian technologies would have remained hidden if our positions were not in the field? ..Ποιος θα υποχρεώσει ηγέτες και θεσμούς να λογοδοτήσουν για τις αρχές και τις αξίες που διακηρύσσουν ότι έχουν; Πόσες συγκαλυμμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας και δυστοπικές τεχνολογίες θα είχαν παραμείνει κρυφές αν οι θέσεις μας δεν ήταν στο πεδίο; ....

....AWAIT YOU..ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ....

....We have all our work and projects available for you..Έχουμε όλα μας τα έργα και τη δουλειά μας διαθέσιμα για 'σένα....

....You are welcome to browse our site αnd our social channels to be informed of our work, guides, applications, videos, articles and audio content. The Binary  produces and distributes content in a wide range of forms including feature films, short-form video, podcasts, interactive media and long-form articles, investigations, for its own digital properties and with partners. ..Είστε ευπρόσδεκτοι να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθείτε για τις εργασίες, τους οδηγούς, τις εφαρμογές, τα βίντεο, τα άρθρα και το ηχητικό περιεχόμενο μας. Το Binary παράγει και διανέμει περιεχόμενο σε ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως φιλμ, βίντεο μικρού μήκους, podcast, διαδραστικά μέσα και άρθρα μεγάλης μορφής, έρευνες, για τις δικές του ψηφιακές πλατοφόρμες αλλά και με συνεργάτες. ....

....NEED YOU, HONESTLY ..ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ....

....Participation in the project is easy and simple. Support our work as a member with a small contribution of even €1. This vital support keeps us structurally independent, free from shareholders or oligarch funders and means we can keep our work and quality reporting open and available to all. ..Η συμμετοχή στο εγχείρημα είναι εύκολη κι απλή. Υποστήριξε το έργο μας ως μέλος με μια μικρή συμμετοχή ακόμη και €1. Αυτή η ζωτική υποστήριξη μάς κρατά δομικά ανεξάρτητους, απαλλαγμένους από μετόχους ή ολιγάρχες χρηματοδότες κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το έργο και τις ποιοτικές αναφορές μας ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. ....

....We believe in truth, information and Democracy. We understand that not everyone can afford to pay for this work, but if you are, we need you. ..Πιστεύουμε στην αλήθεια, την ενημέρωση και τη Δημοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν γι' αυτό το έργο, αλλά αν εσύ είσαι, σε χρειαζόμαστε. ....