English
Ελληνικά

....TERMS AND CONDITIONS..ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ........In other words, an agreement..Δηλαδή, η συμφωνία μας....

....These are the general terms and conditions on which we supply all our services. If you use our services, you agree to abide by these terms. ..Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τότε συμφωνούμε από κοινού σε αυτούς τους όρους. ....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....TERMS AND CONDITIONS..ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ....

....SHORT INTRODUCTION.. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....

....The Binary Organisation supplies a lot of different services. Some of them will have specific terms tailored for them. If that is the case, our contract with you for that service will be on these terms, supplemented by any terms specific to the service. In the case of any conflict, service specific terms will take precedence. ..Ο οργανισμός The Binary παρέχει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές θα έχουν συγκεκριμένους όρους προσαρμοσμένους αποκλειστικά γι' αυτές. Όταν συμβαίνει αυτό, η σύμβασή μας μαζί σας για αυτήν την υπηρεσία θα είναι καταλληλα προσαρμοσμένη με αυτούς τους όρους, συμπληρωμένους με επιπλέον όρους που αφορούν την υπηρεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι όροι της υπηρεσίας. ....

....We process personal data in accordance with our privacy policy. As part of this agreement you consent to our doing so. You should read the policy carefully, especially if you have any concerns about your privacy. ..Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Ως μέρος αυτής της συμφωνίας, συναινείτε να το πράξουμε. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική, ειδικά εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητό σας. ....

....OUR WEBSITE(S)..Ο/ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ/ΟΙ ΜΑΣ....

....When you visit this site, we collect information about your visit of the sort that web browsers and servers typically make available. This is information like: what kind of device you are using (phone or computer); which browser you are using; the language preference of your browser; the site that linked you here, if one did; and the date and time of each visit. ..Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας του είδους που συνήθως διαθέτουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές. Αυτές είναι πληροφορίες όπως: τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε (τηλέφωνο ή υπολογιστής). το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. την προτίμηση γλώσσας του προγράμματος περιήγησής σας και ο ιστότοπος που σας συνέδεσε εδώ, αν συνδεθήκατε μέσω τρίτου καθώς και την ημερομηνία της κάθε επίσκεψης. ....

....We do this to better understand how people use the site and so that we can fix problems with the site when they arise. From time to time, we also release reports that include very general information about who visits this site, like the total number of visitors or which countries or other websites comprise the most visits. ..Αυτό το κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο και για να μπορούμε να διορθώσουμε προβλήματα με τον ιστότοπο όταν προκύψουν. Κατά καιρούς, δημοσιεύουμε επίσης αναφορές που περιλαμβάνουν πολύ γενικές πληροφορίες σχετικά με το ποιος επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο, όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών ή ποιες χώρες ή άλλοι ιστότοποι έχουν τις περισσότερες επισκέψεις. ....

....We do not collect your IP address, or any kind or type of data that can identify you personally. ..Δεν συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας, ή οποιοδήποτε είδος ή τύπο δεδομένων που μπορεί να σας ταυτοποιήσει προσωπικά. ....

....COOKIE(S)..COOKIE(S)....

....We use just 1 cookie on our website(s), it's about the language, and we baked it ourselves. It expires after 7 days. ..Χρησιμοποιούμε μόνο 1 cookie στον/στους ιστότοπούς μας, το οποίο έχει να κάνει με τη γλώσσα και το «ψήσαμε» μόνοι μας. Η διάρκειά του είναι 7 ημέρες. ....

....We don't use any cookie to enable collection of any personal data and we do not host any third party cookies or scripts on any of our sites nor do we host any advertisements from third parties. ..Δεν χρησιμοποιούμε cookie για να επιτρέψουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεν φιλοξενούμε cookies ή σενάρια τρίτων σε κανέναν από τους ιστότοπούς μας ούτε φιλοξενούμε διαφημίσεις από τρίτα μέρη. ....

....CONTENT..ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ....

....We own the service and all of our content, in order for you to use our content, we give you certain rights to it, but you may only use our content in the way we have allowed. We reserve all rights that are not expressly granted to you under this agreement or by law.  ..H υπηρεσία και όλο το περιεχόμενό μας είναι ιδιοκτησία μας, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενό μας, σας παραχωρούμε τα δικαιώματα σε αυτό, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενό μας μόνο με τον τρόπο που σας έχουμε επιτρέψει. Επιφυλασσόμαστε για όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει αυτής της συμφωνίας ή από το νόμο. ....

....CONDUCT..ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ....

....Declaring our Code of Conduct, we hope to help you understand how best to collaborate in our community, what you can expect from us, and what type of actions or content may result in temporary or permanent suspension from community participation or employment. We will investigate any abuse reports and may moderate public content within community that we determine to be in violation of either our Terms and Conditions or our Code of Conduct. ..Δηλώνοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας στην κοινότητά μας, τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς και ποιος τύπος ενεργειών ή περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή από τη συμμετοχή στην κοινότητα ή την απασχόληση. Θα διερευνήσουμε τυχόν αναφορές κατάχρησης και ενδέχεται να εποπτεύσουμε δημόσιο περιεχόμενο εντός της κοινότητας που θεωρούμε ότι παραβιάζει είτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας είτε τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. ....

....Our diverse user base brings different perspectives, ideas, and experiences, and ranges from people who joined last week to the most well-known professionals in the world. We are committed to making the digital rights movement an environment that welcomes all the different voices and perspectives our community has to offer, while maintaining a safe place for all to do their best and thrive. ..Η ποικιλόμορφη βάση χρηστών μας φέρνει διαφορετικές προοπτικές, ιδέες και εμπειρίες και ποικίλλει από άτομα που εντάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα έως τους πιο γνωστούς προγραμματιστές λογισμικού στον κόσμο. Δεσμευόμαστε να κάνουμε το κίνημα για τα ψηφιακά δικαιώματα ένα περιβάλλον που καλωσορίζει όλες τις διαφορετικές φωνές και προοπτικές που έχει να προσφέρει η κοινότητά μας, διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές μέρος για όλους να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να ευδοκιμήσουν. ....