English
Ελληνικά

....CODE OF CONDUCT..ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ........We exist for what's right..Υπάρχουμε για το σωστό....

....We exist for a better future, to contribute to a progressive society and to do that, we act ethically and with real integrity. ..Υπάρχουμε για ένα καλύτερο μέλλον, να συνεισφέρουμε σε μια προοδευτική κοινωνία και για να γίνει αυτό, ενεργούμε ηθικά και με πραγματική ακεραιότητα. ....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....CODE OF CONDUCT..ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ....

....WHY DO WE HAVE CODE OF CONDUCT?.. ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ....

....Doing what’s right means we must always act with integrity to ensure we are trusted by our members, colleagues, business partners and the communities in which we work. Our Code of Conduct sets out what we expect from every single person working for and with The Binary. It also underlines our responsibilities to our volunteers, people and partners. The Code of Conduct helps us all make informed decisions and tells us where to go for more information. ..«Υπάρχουμε για το σωστό» σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε να ενεργούμε με ακεραιότητα για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των μελών, των συναδέλφων και των συνεργατών μας, καθώς και των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούμαστε. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς προσδιορίζει τις υποχρεώσεις κάθε εργαζόμενου και συνεργάτη του The Binary. Επίσης, περιγράφει τις ευθύνες που έχουμε ως οργανισμός απέναντι στους εθελοντές, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας βοηθά να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και μας καθοδηγεί για το πού μπορούμε να απευθυνθούμε όταν χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. ....

....Trust is fundamental to everything we do. ..Η εμπιστοσύνη είναι η κορυφαία και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μας πράξη. ....

....The Code of Conduct is our central policy document, outlining the requirements that every single person working for and with us must comply with, regardless of location. We also expect our volunteers, our external and business partners to uphold the same standards ..Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το κεντρικό μας έγγραφο πολιτικής, το οποίο περιγράφει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε άτομο που εργάζεται για και μαζί μας, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Περιμένουμε επίσης από τους εθελοντές μας, τους εξωτερικούς και επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να τηρούν τα ίδια πρότυπα. ....

....BRIBERY..ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ....

....We act with honesty, integrity and fairness in our dealings both internally and externally. We do not tolerate any form of bribery, including improper offers of payments or gifts to or from employees. We avoid any contracts that might lead to, or suggest, a conflict of interest between personal activities and the organisation's mission. We neither give nor accept hospitality or gifts that might appear to incur an obligation. We pursue mutually beneficial relationships and seek to promote the application of our Business Principles with our business partners and suppliers. Bribery is not only illegal, it is also unethical. ..Ενεργούμε δίκαια, με εντιμότητα και ακεραιότητα στις συναλλαγές μας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον. Δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων ανάρμοστων προσφορών ή χρηματισμού ή δώρων προς τους εργαζόμενους ή από αυτούς. Αποφεύγουμε κάθε συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει ή να υπονοήσει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε προσωπικές δραστηριότητες και τον οργανισμό. Δεν προσφέρουμε ούτε και αποδεχόμαστε φιλοξενία ή δώρα τα οποία ενδεχομένως να δώσουν την εντύπωση ότι συνιστούν υποχρέωση. Επιδιώκουμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις και αναζητάμε τρόπους για να προωθήσουμε την εφαρμογή των σκοπών και των αρχών μας από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. Η δωροδοκία δεν είναι απλώς παράνομη, είναι και αντιδεοντολογική. ....

....INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT..ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ....

....If there is no business reason or legal requirement for documents to be retained they should be destroyed in an environmentally friendly way. Some documents do need to be retained for audit, tax or legal purposes, for example, documents relevant to an investigation or litigation should be kept until the case is considered resolved. ..Εάν δεν υπάρχει επαγγελματικός λόγος ή νομική απαίτηση για να διατηρηθεί ένα έγγραφο, πρέπει να καταστρέφεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ορισμένα έγγραφα πρέπει όντως να φυλάσσονται για εσωτερικό έλεγχο, φορολογικούς ή νομικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, έγγραφα που σχετίζονται με κάποια έρευνα ή δικαστική διαμάχη πρέπει να φυλάσσονται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. ....

....SECURITY..ΑΣΦΑΛΕΙΑ....

....Security of our assets, people, and information is critical for us to deliver on our promise of creating a secure digital future. ..Η ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, των ανθρώπων μας και των πληροφοριών μας είναι καίριας σημασίας προκειμένου να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος. ....

....We never click on links or download without knowing who it is from, never allow unsupported end of life systems or infrastructure, never share or reuse passwords and never connect from public Wi-Fi unless using an approved Virtual Private Network. ..Ποτέ δεν κάνουμε κλικ σε συνδέσμους ή πραγματοποιούμε λήψη χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον προέρχεται, δεν επιτρέπουμε ποτέ μη υποστηριζόμενα συστήματα ή ηλεκτρονικές υποδομές που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δεν μοιραζόμαστε ή επαναχρησιμοποιούμε κωδικούς πρόσβασης και δεν συνδέουμε ποτέ από δημόσιο Wi-Fi, εκτός εάν χρησιμοποιούμε εγκεκριμένο VPN. ....

....INFORMATION CLASSIFICATION..ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ....

....All documents and presentations represent essential business information which must be classified correctly. ..Όλα τα έγγραφα και οι παρουσιάσεις αντιπροσωπεύουν βασικές επιχειρηματικές πληροφορίες που πρέπει να ταξινομηθούν σωστά. ....

....[ C1 Public ] ..[ C1 Δημόσιο ]....
....Can be circulated freely outside of the organisation but approval for initial publication is required from departments responsible for public statements. ..Μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα εκτός του οργανισμού, αλλά απαιτείται έγκριση για την αρχική δημοσίευση από τα τμήματα που είναι αρμόδια για δημόσιες δηλώσεις. ....
....[Press releases, public statements, and marketing materials] ..[ Δελτία τύπου, δημόσιες δηλώσεις και υλικό μάρκετινγκ ] ....

....[ C2 General ] ..[ C2 Εσωτερικό ]....
....Only to be accessed by employees, volunteers, authorised contractors or trusted third parties. ..Πληροφορίες που κοινοποιούνται μόνο σε εργαζόμενους, σε εθελοντές, σε εξουσιοδοτημένους εργολάβους ή σε έμπιστους τρίτους. ....
....[Anything else not classified as C1, C3 or C4] ..[ Οτιδήποτε δεν κατατάσσεται στις κατηγορίες C1, C3 ή C4 ] ....

....[ C3 Confidential ] ..[ C3 Εμπιστευτικό ]....
....Circulated internally only on a need to know basis or with a non-disclosure agreement for third parties. ..Πληροφορίες που κοινοποιούνται εσωτερικά μόνο σε όποιον χρειάζεται να τις γνωρίζει ή στο πλαίσιο σύμβασης εμπιστευτικότητας με τρίτους. ....
....[Personal information, agreements, product & technical designs] ..[ Προσωπικά στοιχεία, συμφωνίες, πληροφορίες για προϊόντα και τεχνικές μελέτες ] ....

....[ C4 Secret ] ..[ C4 Απόρρητο ]....
....Circulated only to named individuals, when encrypted and tightly controlled. ..Πληροφορίες που κοινοποιούνται μόνο σε καθορισμένα άτομα, εφόσον είναι κρυπτογραφημένες και στενά ελεγχόμενες. ....
....[ Legal cases, content of communications ] ..[ Νομικές υποθέσεις και περιεχόμενο επικοινωνιών ] ....

....INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS..ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ....

....Our IPR is a valuable asset which differentiates us. If we fail to protect and record this IPR, we lose the asset. We protect our ideas including our technological advances, researches and services. Each of us is responsible for ensuring we manage our IPR and prevent its unauthorised use. It is equally important that we respect the IPR of others. ..Τα ΔΠΙ μας είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μας διαφοροποιεί. Εάν δεν καταφέρουμε να προστατεύσουμε και να καταγράψουμε αυτό το ΔΠΙ, χάνουμε το περιουσιακό στοιχείο. Προστατεύουμε τις ιδέες μας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών στοιχείων, των ερευνών και των υπηρεσιών μας. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι διαχειριζόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα του οργανισμού και αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Εξίσου σημαντικό είναι να σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. ....

....It is a further responsibility that we put in place the correct legal frameworks with our partners and suppliers that support our mission objectives and effectively manage the benefits and risks. ..Αποτελεί περαιτέρω ευθύνη να θέσουμε σε εφαρμογή τα σωστά νομικά πλαίσια με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας που υποστηρίζουν τους καταστατικούς μας στόχους και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα οφέλη και τους κινδύνους. ....

....HEALTH AND SAFETY..ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ....

....We protect the health, safety and wellbeing of our volunteers, employees, partners and the communities in which we operate and disclose any information that comes to our knowledge that clearly demonstrates that any of our products or services breach internationally accepted safety standards or guidelines. ..Προστατεύουμε την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εθελοντών μας, των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε και γνωστοποιούμε πληροφορίες που έρχονται στη γνώση μας και οι οποίες καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι κάποιες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να παραβιάζει τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ή τις οδηγίες ασφαλείας. ....

....FINANCIAL INTEGRITY..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ....

....We provide the best possible return for the society over the longer term. We base our investment and financial decisions and relationships on criteria related to this value but we also take into account ethical, social and environmental considerations. ..Παρέχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση για την κοινωνία μακροπρόθεσμα. Βασίζουμε τις επενδυτικές και οικονομικές μας αποφάσεις και σχέσεις σε κριτήρια που σχετίζονται με αυτήν την αξία, αλλά λαμβάνουμε επίσης υπόψη ηθικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. ....

....COMMUNICATION..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....

....We must communicate relevant information to our teams quickly and clearly. Internal communication should always be professional, even when it is informal. ..Πρέπει να κοινοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες στις ομάδες μας γρήγορα και ξεκάθαρα. Η εσωτερική επικοινωνία πρέπει να είναι πάντα επαγγελματική, ακόμα και όταν είναι άτυπη. ....

....We must always be aware that we are all representatives of The Binary and that whatever we do and say in public may have an affect the organisation. ..Πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι είμαστε όλοι εκπρόσωποι του The Binary και πως ό,τι κάνουμε και λέμε δημόσια μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό. ....

....We communicate openly and transparently with all our stakeholders within the bounds of social confidentiality. We protect confidential information from improper disclosure, and any authorised communication of confidential information should be limited to individuals who need it to carry out their work. ..Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εντός των ορίων του κοινωνικού απορρήτου. Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες από ακατάλληλη αποκάλυψη και οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη επικοινωνία εμπιστευτικών πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται σε άτομα που τη χρειάζονται για να εκτελέσουν την εργασία τους. ....

....DIVERSITY AND INCLUSION..ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ....

....We base relationships with and between employees on respect for individuals and their human rights. We do not tolerate exploitation. We do not accept any form of discrimination, harassment or bullying. We pursue equality of opportunity and inclusion for all employees through our employment policies and practices. ..Οι σχέσεις του οργανισμού με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις βασίζονται στο σεβασμό του ατόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν δείχνουμε καμία ανοχή απέναντι στην εκμετάλλευση. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή διάκρισης, παρενόχλησης ή εκφοβισμού. Επιδιώκουμε την ισότητα των ευκαιριών και την ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων μέσα από τις πολιτικές και τις πρακτικές απασχόλησης που εφαρμόζουμε. ....

....We recognise and celebrate the importance of diversity in our work spaces so that we are as diverse as the society we serve. We will not tolerate any form of discrimination especially related to but not limited to age, gender, race, disability, gender identity, sexual orientation, cultural background or belief. We base relationships with and between employees on respect for individuals and their human rights. ..Αναγνωρίζουμε και επιδοκιμάζουμε τη σημασία της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας μας, ώστε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα της κοινωνίας που εξυπηρετούμε. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή διάκρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το πολιτισμικό υπόβαθρο ή τις πεποιθήσεις. ....

....PREVENTING HARASSEMENT AND BULLYING..ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ....

....We will not tolerate inappropriate behaviour, including harassment, bullying or abuse of authority. ..Δεν θα ανεχτούμε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του εκφοβισμού ή της κατάχρησης εξουσίας. ....

....Harassment includes any improper or unwelcome conduct including words, gestures or actions that may cause offence or humiliation to another person. This includes sexual harassment. Harassment can occur between members of the same sex or opposite sex, outside the workplace and/or outside working hours and may be a one off incident or a series of incidents. ..Η παρενόχληση περιλαμβάνει οποιαδήποτε ανάρμοστη ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων λέξεων, χειρονομιών και πράξεων που ενδέχεται να προσβάλουν ή να προκαλέσουν ταπείνωση σε κάποιο άτομο. Αυτό περιλαμβάνει και τη σεξουαλική παρενόχληση. Παρενόχληση μπορεί να προκύψει μεταξύ μελών του ίδιου ή του αντίθετου φύλου, εκτός του εργασιακού χώρου ή/ και εκτός του εργασιακού ωραρίου και μπορεί να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή μια σειρά συμβάντων. ....

....We will instigate disciplinary or legal action against people who harass, bully or abuse their authority. We will treat each other respectfully and challenge any unfair behaviour. ..Θα λάβουμε πειθαρχικά ή νομικά μέτρα σε βάρος ατόμων που παρενοχλούν ή εκφοβίζουν άλλους ή κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. ....

....We aim to create an inclusive environment where everyone feels respected, valued and confident that they belong at The Binary. ..Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αποδοχής, όπου όλες και όλοι θα αισθάνονται τον σεβασμό, την εκτίμηση των άλλων και τη βεβαιότητα ότι είναι αποδεκτοί στο The Binary. ....

....COMMUNITIES AND SOCIETY..ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ....

....Through being open and honest, respecting local cultures and traditions, we aim to gain the trust and support of our local communities. ..Μέσα από τη διαφάνεια και την εντιμότητα, το σεβασμό για την τοπική κουλτούρα και τις τοπικές παραδόσεις, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. ....

....ENVIRONMENT..ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ....

....We are committed to protecting the environment. Wherever possible, we will reduce our use of resources and cut any harmful emissions for which we are responsible from our operations. We utilise energy efficiency measures to mitigate the effects of climate change and reduce, reuse and recycle telecommunication equipment to reduce waste through careful planning, design, installation and maintenance and end of life. ..Μέσα από τη διαφάνεια και την εντιμότητα, το σεβασμό για την τοπική κουλτούρα και τις τοπικές παραδόσεις, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Χρησιμοποιούμε μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. ....