English
Ελληνικά

....CONTACT..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ........The last frontier..Τo τελικό σύνορο....

....Regardless the case, one small step for you is one giant leap for mankind..Ανεξάρτητα από το είδος του ερωτήματος, ένα μικρό βήμα για εσένα είναι ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα ....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....Standard means of contact..Τυπικές μέθοδοι επικοινωνίας....

....Available methods.. Διαθέσιμες μέθοδοι....

....We, at The Binary Organisation, we are strongly committed to publishing stories, guides and information based on sensitive material when it is newsworthy and serves the public interest. One of our founding principles is that information is vital to holding powerful institutions accountable. ..Εμείς, στο The Binary Organisation, δεσμευόμαστε να δημοσιεύουμε άρθρα, οδηγούς και πληροφορίες που βασίζονται σε ευαίσθητο υλικό όταν είναι αξιόλογο και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές μας είναι ότι η πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας για την ευθύνη των εταιρειών, των αρχών και των θεσμών. ....

....Telephone.. Τηλέφωνο....

....The telephone number for the office of the organisation, the majority of the members of the team and thebinary.org website is: 801 10 10 110 (or if dialling from overseas: +30 801 10 10 110). Please do not use this number for direct communication with our staff as our switchboard team might not be able to direct you to one. ..Ο αριθμός τηλεφώνου του γραφείου του οργανισμού, της πλειοψηφίας των μελών της ομάδας και του ιστότοπου thebinary.org είναι: 801 10 10 110 (ή εάν καλείτε από το εξωτερικό: +30 801 10 10 110). Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον αριθμό για άμεση επικοινωνία με το προσωπικό μας, καθώς η ομάδα του πίνακα διανομής των κλήσεων ενδέχεται να μην μπορεί να σας κατευθύνει σε συγκεκριμένο μέλος. ....

....Address.. Διεύθυνση....

....If you don’t wish to engage in back-and-forth communication with us or have something in physical form, you can choose to send us your information via postal mail. Send letters or packages to: Komninaki 9, Mitilini, 81100, GR ..Εάν δεν υπάρχει ανάγκη εμφίδρομης επικοινωνίας ή επιθυμείτε να στείλετε κάτι σε φυσική μορφή, μπορείτε να επιλέξετε να μας στείλετε τα στοιχεία σας μέσω ταχυδρομείου. Κομνηνάκη 9, Μυτιλήνη, 81100,  GR ....

....E-mail.. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο....

....Whether you’d like to interview us, write about us, file a complaint or work with us, please contact us on inbox@thebinary.org ..Είτε θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, να γράψετε για εμάς, έχετε παράπονα ή έχετε προτάσεις συνεργασίας σχετικά με το υλικό μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο inbox@thebinary.org ....

....Contact form.. Φόρμα επικοινωνίας....

....If you do not need a strong level of security, you can reach our team using this form or via email, either by contacting a member individually or submitting your message to inbox@thebinary.org ..Εάν δεν χρειάζεστε ένα ισχυρό επίπεδο ασφάλειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email, επικοινωνώντας είτε μεμονωμένα είτε υποβάλλοντας το μήνυμά σας στο inbox@thebinary.org ....

....Secure methods of contact..Ασφαλείς μέθοδοι επικοινωνίας....

....Signal..Signal....

....One of the best options for sharing information is to contact us on Signal, a secure voice and messaging app. You can download Signal for mobile phones and computers at signal.org ..Μία από τις καλύτερες επιλογές για κοινή χρήση πληροφοριών είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Signal, μια ασφαλή εφαρμογή φωνής και ανταλλαγής μηνυμάτων. Μπορείτε να κάνετε λήψη του Signal για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές στη διεύθυνση signal.org ....

....Using Signal to reach us is pretty easy. Open the Signal app and tap the pen icon to start a new message. Type our phone number in the search box, +308011010110 and from there, you can send us an encrypted Signal message. ..Η χρήση του Signal για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι αρκετά εύκολη. Ανοίξτε την εφαρμογή Signal και πατήστε το εικονίδιο με το στυλό για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μας στο πλαίσιο αναζήτησης, +308011010110 και από εκεί, μπορείτε να μας στείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. ....

....SecureDrop..SecureDrop....

....If you wish to communicate with us anonymously, you can use a method called SecureDrop. With our SecureDrop server, you can send messages or sensitive materials to our reporters without disclosing your identity, and we can send messages back to you. Because the metadata of our correspondence – the information about who is sending and receiving messages, and the timing of those exchanges – is not available to any third party, this method is highly secure. ..Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο που ονομάζεται SecureDrop. Με τον διακομιστή μας SecureDrop, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ή ευαίσθητο υλικό στους δημοσιογράφους μας χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας και μπορούμε να σας στείλουμε μηνύματα πίσω. Επειδή τα μεταδεδομένα της αλληλογραφίας μας – οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος στέλνει και λαμβάνει μηνύματα και ο χρόνος αυτών των ανταλλαγών – δεν είναι διαθέσιμα σε κανένα τρίτο μέρος, αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά ασφαλής. ....

....Our SecureDrop infrastructure will be available in Q4 of 2024. ..Η υποδομή SecureDrop θα είναι διαθέσιμη το 4ο τρίμηνο του 2024. ........DISCLAIMER..ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ....
....THANK YOU..ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....

....Please note that most of the data you include in your communication will be sent to us via the Internet. ..Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνετε στις επικοινωνίες σας μαζί μας θα σταλούν μέσω Διαδικτύου. ....

....Choosing to contact us via the methods listed above, you consent that, for the purpose of contacting you, responding to your query, directing you to the appropriate person within The Binary Organisation and providing you with publications or materials relating to our events and seminars, events, materials, links, files and media provided by us or third party institutions by such communication means as we deem appropriate (including by email, voice call or text message to any phone number that you provide to us), your name, phone number, country of residence and email address (your “Data”) may be shared, in electronic and/or physical form, with employees of The Binary Organisation in Greece and the European Union. Your Data will be processed for the purposes of providing services in connection with this website. If you do not provide us with data marked as mandatory in this form, or consent to the use/disclosure of your data as outlined above, we may be unable to contact you, respond to your query, direct you to the appropriate person or provide you with the materials or information outlined above. ..Επιλέγοντας να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων που αναφέρονται παραπάνω, συναινείτε ότι, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας κατευθύνουμε στο κατάλληλο άτομο εντός του The Binary Organisation και να σας παρέχουμε δημοσιεύσεις ή υλικό σχετικά με τις εκδηλώσεις και τα σεμινάριά μας, εκδηλώσεις, υλικά, σύνδεσμοι, αρχεία και μέσα που παρέχονται από εμάς ή τρίτους φορείς με μέσα επικοινωνίας που κρίνουμε κατάλληλα (συμπεριλαμβανομένων μέσω email, φωνητικής κλήσης ή μηνύματος κειμένου σε οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου που μας παρέχετε), το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας , η χώρα διαμονής και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τα «Δεδομένα» σας) ενδέχεται να κοινοποιηθούν, σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή, με υπαλλήλους του The Binary Organisation στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Εάν δεν μας παρέχετε δεδομένα που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά σε αυτήν τη φόρμα ή συναινείτε στη χρήση/αποκάλυψη των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας κατευθύνουμε στο κατάλληλο άτομο ή να παρέχουμε σας με το υλικό ή τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω. ....

....Please refer to our Privacy Policy for further information. ..Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες. ....

....Before you leave, we want to share with you the need to raise awareness around digital rights and privacy. How likely is it that this content you just saw in front of you was published by other companies, organisations and pages? ..Πριν αποχωρήσεις, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου την ανάγκη να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Πόσο πιθανό είναι αυτό το περιεχόμενο που μόλις αντίκρισες μπροστά σου να είχε δημοσιοποιηθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και σελίδες; ....

....The messages we transmit are the building blocks of Democracy. The necessary work that accompanies them, however, is neither easy, nor cheap, nor profitable. Our organisation is a non-profit organisation with the mission of informing, raising awareness and protecting human rights, and we rely on citizens to have a strong, meaningful and above all larger presence. ..Τα μηνύματα που μεταδίδουμε, είναι δομικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η απαραίτητη εργασία που τα συνοδεύει όμως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή, ούτε με όφελος το κέρδος. Ο οργανισμός μας είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε ισχυρή, ουσιαστική και κυρίως μεγαλύτερη παρουσία. ....

....We wonder with you: how can the world evolve without the defence of Democracy and human rights? ..Αναρωτιόμαστε μαζί σου: πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος χωρίς την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; ....

....Who will hold leaders and institutions accountable for the principles and values they proclaim to have? How many covert rights violations, law violations, and dystopian technologies would have remained hidden if our positions were not in the field? ..Ποιος θα υποχρεώσει ηγέτες και θεσμούς να λογοδοτήσουν για τις αρχές και τις αξίες που διακηρύσσουν ότι έχουν; Πόσες συγκαλυμμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας και δυστοπικές τεχνολογίες θα είχαν παραμείνει κρυφές αν οι θέσεις μας δεν ήταν στο πεδίο; ....

....WE NEED YOU, HONESTLY ..ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ....

....Participation in the project is easy and simple. Support our work as a member with a small contribution of even €1. This vital support keeps us structurally independent, free from shareholders or oligarch funders and means we can keep our work and quality reporting open and available to all. ..Η συμμετοχή στο εγχείρημα είναι εύκολη κι απλή. Υποστήριξε το έργο μας ως μέλος με μια μικρή συμμετοχή ακόμη και €1. Αυτή η ζωτική υποστήριξη μάς κρατά δομικά ανεξάρτητους, απαλλαγμένους από μετόχους ή ολιγάρχες χρηματοδότες κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το έργο και τις ποιοτικές αναφορές μας ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. ....

....We believe in truth, information and Democracy. We understand that not everyone can afford to pay for this work, but if you are, we need you. ..Πιστεύουμε στην αλήθεια, την ενημέρωση και τη Δημοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν γι' αυτό το έργο, αλλά αν εσύ είσαι, σε χρειαζόμαστε. ....