English
Ελληνικά

....PRIVACY POLICY..ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ........Privacy is in our mission statement..Το απόρρητο είναι στη διακήρυξή μας....

....In a sentence, we are committed to protecting your privacy..Με μια πρόταση, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας....

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....PRIVACY POLICY..ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ....

....SHORT INTRODUCTION..ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....

....This privacy policy describes our approach to your personal data and will be reviewed, and may be revised, from time to time. You may wish to revisit it regularly. This policy becomes active on the 1st of August 2022, in line with the General Data Protection Regulation (GDPR) of 25th May 2018. ..Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει την προσέγγισή μας στα προσωπικά σας δεδομένα και θα ελέγχεται και ενδέχεται να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό. Είναι καλή πρακτική να την επισκέπτεστε τακτικά. Αυτή η έκδοση της πολιτική απορρήτου ενεργοποιείται την 1η Αυγούστου 2022, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της 25ης Μαΐου 2018. ....

....OUR WEBSITE(S)..Ο/ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ/ΟΙ ΜΑΣ....

....When you visit this site, we collect information about your visit of the sort that web browsers and servers typically make available. This is information like: what kind of device you are using (phone or computer); which browser you are using; the language preference of your browser; the site that linked you here, if one did; and the date and time of each visit. ..Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας του είδους που συνήθως διαθέτουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές. Αυτές είναι πληροφορίες όπως: τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε (τηλέφωνο ή υπολογιστής). το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. την προτίμηση γλώσσας του προγράμματος περιήγησής σας και ο ιστότοπος που σας συνέδεσε εδώ, αν συνδεθήκατε μέσω τρίτου καθώς και την ημερομηνία της κάθε επίσκεψης. ....

....We do not collect your IP address, or any kind or type of data that can identify you personally. ..Δεν συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας, ή οποιοδήποτε είδος ή τύπο δεδομένων που μπορεί να σας ταυτοποιήσει προσωπικά. ....

....The Binary has a number of other project websites. Some of them are not under development thus archived and some of them are still actively updated. This Privacy Policy applies to all websites of The Binary. ..Το Binary έχει μια σειρά από άλλες ιστοσελίδες έργων. Μερικά από αυτά δεν είναι πλέον υπό ανάπτυξη και έχουν αρχειοθετηθεί και μερικά από αυτά εξακολουθούν να ενημερώνονται ενεργά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους ιστότοπους του The Binary. ....

....COOKIES..COOKIES....

....We use just 1 cookie on our website(s), it's about the language, and we baked it ourselves. It expires after 7 days. ..Χρησιμοποιούμε μόνο 1 cookie στον/στους ιστότοπούς μας, το οποίο έχει να κάνει με τη γλώσσα και το «ψήσαμε» μόνοι μας. Η διάρκειά του είναι 7 ημέρες. ....

....We don't use any cookie to enable collection of any personal data and we do not host any third party cookies or scripts on any of our sites nor do we host any advertisements from third parties. ..Δεν χρησιμοποιούμε cookie για να επιτρέψουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεν φιλοξενούμε cookies ή σενάρια τρίτων σε κανέναν από τους ιστότοπούς μας ούτε φιλοξενούμε διαφημίσεις από τρίτα μέρη. ....

....APPLICATIONS..ΑΙΤΗΣΕΙΣ....

....We occasionally collect, when considering an applicant for a job or a volunteer in one of our events, applicant information. The data in applications may include CV information, nationality, age, photograph, place of work or place of residence. This information is shared with the relevant staff e.g. the interviewers, HR and project staff, so that a decision can be made on who to invite for interview. We keep these data for the purpose of the application only and all will be deleted once it is no longer necessary. ..Περιστασιακά, όταν εξετάζουμε έναν υποψήφιο για εργασία ή έναν εθελοντή σε μια από τις εκδηλώσεις μας, ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες αιτούντος. Τα δεδομένα στις αιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία βιογραφικού όπως εθνικότητα, ηλικία, φωτογραφία, τόπο εργασίας ή τόπο διαμονής. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό και το προσωπικό του έργου, ώστε να μπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ποιος θα προσκληθεί για συνέντευξη. Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς και όλα διαγράφονται μόλις τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα. ....

....EVENTS..ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ....

....We may collect personally identifiable information, according to Article 4 GDPR, through workshops, trainings or other events we deliver. This data could may include your name, country of origin, age (when under 18), and contact information. This data is collected for the purpose of running the event, or for development and research of a project or specific output. We will never publicly share personally identifiable information unless consent has been provided, for example crediting a contributor. When sharing data publicly we aggregate it and make it anonymised to include no personally identifiable information. ..Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, μέσω εργαστηρίων, εκπαιδεύσεων ή άλλων εκδηλώσεων που παρέχουμε. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη χώρα προέλευσης, την ηλικία (όταν είναι κάτω των 18 ετών) και στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της εκδήλωσης ή για την ανάπτυξη και έρευνα ενός έργου ή συγκεκριμένου προϊόντος. Δεν κοινοποιούμε δημόσια στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός εάν έχει παρασχεθεί συγκατάθεση, για παράδειγμα αναφέροντας ευχαριστίες προς έναν συνεργάτη. Όταν μοιραζόμαστε δεδομένα δημόσια, τα συγκεντρώνουμε και τα καθιστούμε ανώνυμα ώστε να μην περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. ....

....RESEARCH..ΕΡΕΥΝΑ....

....Occasionally we work with people and partners to carry out research and investigations for the development of a project. For example, we may conduct a workshop or focus group with people from a specific country or age group so that they can contribute to our work in line with our mission. This data may include: name, age (if under 18), nationality, political views or opinions and religious or philosophical beliefs. ..Περιστασιακά συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και συνεργάτες για τη διεξαγωγή έρευνας και ερευνών για την ανάπτυξη ενός έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να διεξάγουμε ένα εργαστήριο ή μια ομάδα εστίασης με άτομα από μια συγκεκριμένη χώρα ή ηλικιακή ομάδα, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο μας σύμφωνα με την αποστολή μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα, ηλικία (αν είναι κάτω των 18 ετών), εθνικότητα, πολιτικές απόψεις ή απόψεις και θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις. ....

....When publicly releasing project outputs or research we will take care to ensure that any data is aggregated and anonymised so that it no longer includes any personally identifiable information. Parental consent will be obtained from the data subject in cases where the data subject is under 18 years. ..Κατά τη δημόσια δημοσίευση αποτελεσμάτων έργου ή έρευνας, θα φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι τυχόν δεδομένα συγκεντρώνονται και ανωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν πλέον στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Η γονική συναίνεση θα λαμβάνεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε περιπτώσεις που το υποκείμενο των δεδομένων είναι κάτω των 18 ετών. ....

....DONATION..ΔΩΡΕΑ....

....If you donate to us, your credit card information will be used only for transactions through our secure online payment system. The Binary utilises Stripe as a payment gateway and our organisation does not gain access to nor retain details of your credit card. ..Εάν κάνετε δωρεά σε εμάς, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για συναλλαγές μέσω του ασφαλούς διαδικτυακού μας συστήματος πληρωμών. Το Binary χρησιμοποιεί την Stripe ως πύλη πληρωμής και ο οργανισμός μας δεν αποκτά πρόσβαση ούτε διατηρεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. ....

....DATA SHARING..ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ....

....We do not partner with third parties to collect any information, nor do we share information with third parties, for any of the above. For the purpose of funding reports, we may occasionally share non-personally identifying information such as the number of people who attended an event, or number of visitors to a website in any given year. ..Δεν συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη για τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας, ούτε κοινοποιούμε πληροφορίες με τρίτα μέρη, για οποιοδήποτε από τα παραπάνω. Αποκλειστικά για τους σκοπούς των αναφορών χρηματοδότησης, ενδέχεται περιστασιακά να κοινοποιούμε μη προσωπικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των ατόμων που παρακολούθησαν μια εκδήλωση ή τον αριθμό των επισκεπτών σε έναν ιστότοπο ανά έτος. ....

....SOCIAL MEDIA..ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ....

....We use social media platforms to promote our work and the work of our partners. Our social media accounts are: Twitter, Facebook, LinkedIn. We also use content sharing platforms: Internet Archive and YouTube. ..Χρησιμοποιούμε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουμε τη δουλειά μας και το έργο των συνεργατών μας. Οι λογαριασμοί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: Twitter, Facebook, LinkedIn. Χρησιμοποιούμε επίσης πλατφόρμες κοινής χρήσης περιεχομένου: Internet Archive και YouTube. ....

....Personal data processed by social media platforms is subject to the terms and conditions of those platforms, which may act as controllers of that data. Individuals who engage with our social media accounts should check the terms of the relevant platforms, which are subject to regular change, to understand how their data may be used. ..Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των πλατφορμών, οι οποίες ενδέχεται να ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Τα άτομα που ασχολούνται με τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ελέγχουν τους όρους των σχετικών πλατφορμών, οι οποίες υπόκεινται σε τακτικές αλλαγές, για να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους. ....

....ANONYMISATION..ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ....

....We always anonymise data that we use externally, even in the context of evaluation, research and reports. Occasionally, internal data is not anonymised, however it is securely kept and used for a specific purpose, and only used for the amount of time that it is needed. ..Πάντα ανωνυμοποιούμε δεδομένα που χρησιμοποιούμε εξωτερικά, ακόμη και στο πλαίσιο αξιολόγησης, έρευνας και εκθέσεων. Περιστασιακά, τα εσωτερικά δεδομένα δεν είναι ανώνυμα, ωστόσο διατηρούνται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό και χρησιμοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται. ....

....YOUR RIGHTS..ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ....

....You have the following rights with regard to personal data concerning you, which you can assert at any time: ..Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε ανά πάσα στιγμή: ....

 ....- Right of Access: you can request information about your personal data that we process, in accordance with Article 15 GDPR. ..- Δικαίωμα Πρόσβασης: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με το Άρθρο 15 ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Rectification: if the information concerning you is not (or no longer) accurate, you may request a rectification, in accordance with Article 16 GDPR. ..- Δικαίωμα Διόρθωσης: εάν οι πληροφορίες που σας αφορούν δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) ακριβείς, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Erasure: You may request the erasure of your personal data, in accordance with Article 17 GDPR. ..- Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Restriction of Processing: you have the right to request restriction of your personal data, in accordance with Article 18 GDPR. ..- Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 18 ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Object to Processing: You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal data that is carried out on the basis of Article 6 (1) GDPR, in accordance with Article 21 (1) GDPR. ..- Δικαίωμα Αντίρρησης στην Επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1, σύμφωνα με το Αρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Withdraw Your Consent: Insofar as you have given your consent for processing, you have a right of withdrawal, in accordance with Article 7 (3) GDPR. ..- Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης: Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία διατηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. ....

....- Right to Data Portability: You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common and machine-readable format (data portability), as well as the right to have this data transferred to another controller if the conditions of Article 20 (1) a, b GDPR are met, in accordance with Article 20 GDPR. ..- Δικαίωμα στη Φορητότητα Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή («φορητότητα δεδομένων»), καθώς και το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον ελεγκτή εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 20 παρ. 1 α, β του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.....

....RETENTION..ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ....

....We keep your data as long as is necessary in connection with the purpose it is collected for. We do not keep data longer than required in connection with that purpose. We will delete the information we hold about you as soon as we no longer need it or, where actionable, at your request (see “YOUR RIGHTS” section above). For further specific information about our retention policies, please contact us. ..Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Δεν διατηρούμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο γι' αυτόν τον σκοπό. Θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς μόλις δεν τις χρειαζόμαστε πλέον ή, όπου είναι εφικτό, κατόπιν αιτήματός σας (δείτε την ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ» παραπάνω). Εάν χρειαστούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές διατήρησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους επικοινωνίας.....

....SECURITY..ΑΣΦΑΛΕΙΑ....

....We use SSL certificates on all websites we operate and we take the security of your information very seriously. We employ physical, electronic and organisational security measures to protect the information that we collect about you from access by unauthorised persons and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. ..Χρησιμοποιούμε πιστοποιητικά SSL σε όλους τους ιστότοπους που λειτουργούμε και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά. ....

....Although we do our best to protect personal data, information transmitted over the internet remains vulnerable to unauthorised access – for this reason the transmission of any personal data to our websites or via email to us is therefor at the data subjects’ own risk. ..Αν και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου παραμένουν ευάλωτες σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – για αυτόν τον λόγο η μετάδοση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στους ιστότοπούς μας ή μέσω email σε εμάς γίνεται με δική τους ευθύνη των υποκειμένων των δεδομένων. ....

....COMPLIANCE..ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ....

....If we are required by law to disclose any information that you have submitted, we will attempt to provide you with prior notice (unless we are prohibited) that a request for your information has been made in order to give you an opportunity to object to the disclosure. If you do not challenge the disclosure request, we may be legally required to turn over your information. Unless we are specifically prohibited from doing so, we will publicly declare any and all legal requests we receive to disclose the personal information of our members, supporters and donors. ..Εάν απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχετε υποβάλει, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων (εκτός εάν απαγορεύεται) ότι έχει υποβληθεί αίτημα για πληροφορίες σας προκειμένου να σας δώσουμε ευκαιρία να εναντιωθεί στην αποκάλυψη. Εάν δεν αμφισβητήσετε το αίτημα αποκάλυψης, ενδέχεται να μας ζητηθεί νομικά να παραδώσουμε τα στοιχεία σας. Εκτός εάν μας απαγορεύεται ρητά να το κάνουμε, θα δηλώνουμε δημόσια όλα τα νομικά αιτήματα που λαμβάνουμε για αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών των μελών, των υποστηρικτών και των δωρητών μας. ....

....DISCLAIMER..ΑΠΟΠΟΠΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ....

....Our website may contain hyperlinks, which redirect to third party websites. These websites are not under the control of The Binary and therefore, we cannot ensure that the privacy policy of these websites is consistent with ours. We recommend that you carefully read the policies and terms and conditions of use of these websites. ..Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν σε τρίτες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο του The Binary και συνεπώς, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών συνάδει με τη δική μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. ....

....CONTACT..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....

....If you have comments, questions regarding the processing of your personal data or if you would like to exercise your rights as a data subject, please contact us. ..Εάν έχετε σχόλια, ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους επικοινωνίας. ....